استانداردها

استانداردهای لوله و اتصالات UPVC اینگل

ردیف

استاندارد

توضیحات

۱

ISIRI 9119-1

این استاندارد جهت تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان می باشد.

۲

ISIRI 12142-1

این استاندارد جهت مصارف انتقال آب باران (ناودان) می باشد.

۳

ISIRI 9118

این استاندارد جهت تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار می باشد.

۴

ISIRI 9116

این استاندارد جهت لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی می باشد.

۵

ISIRI 13361

این استاندارد جهت لوله گذاری تحت فشار مدفون در خاک برای کاربردهای آبرسانی و فاضلابی می باشد.

۶

ISIRI 11105

این استاندارد جهت مصارف الکتریکی و مخابراتی جهت عبور انواع کابل می باشد.

 

گواهی نامه ها

گواهی نامه های لوله و اتصالات UPVC اینگل

ردیف

توضیحات

۱

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی